2nd SPLE Review Course

Schedule

Preparation for SPLE Exam

Jawza Al-harbi

09 Aug 2020  07:00 PM

To

09 Aug 2020  08:00 PM

Pharmaceutical Sciences | Pharmacology I

alaa Saeed Mutlaq

10 Aug 2020  07:00 PM

To

10 Aug 2020  09:00 PM

Pharmaceutical Sciences | Pharmacology II

Fatimah Aljohani

11 Aug 2020  07:00 PM

To

11 Aug 2020  09:00 PM

Toxicology

Dr. Ali Alqahtani

13 Aug 2020  07:00 PM

To

13 Aug 2020  09:00 PM

Immunology

Khalid Alluhaybi

16 Aug 2020  07:00 PM

To

16 Aug 2020  09:00 PM

Calculations

Farhan Abdullah K. Alshammari

17 Aug 2020  07:00 PM

To

17 Aug 2020  09:00 PM

Pharmacokinetics

Farhan Abdullah K. Alshammari

18 Aug 2020  07:00 PM

To

18 Aug 2020  09:00 PM

Pharmacoeconomics

Saja Almazrou

19 Aug 2020  07:00 PM

To

19 Aug 2020  08:00 PM