Emergency

الجروح و النزيف , الصدمة

By :
Dr. Abdulbaqi Bukhari
Emergency

التسمم

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

الصدمة التحسسية

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

الربو

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

الحروق

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

السكتة الدماغية

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

الجلطات القلبية

By :
Mr. Bander Alotaibi
Emergency

الصرع

By :
Mr. Abdulaziz Aljohani
Emergency

الاختناق

By :
Mr. Abdulaziz Aljohani